Horticentar

pH zemljišta je merenje koje ukazuje na alkalnost ili kiselost zemljišta. Izračunava se pronalaženjem negativnog logaritma koncentracije vodoničnih jona u zemljištu i kreće se od 0 do 14. Zemljište sa pH od 7 se smatra neutralnim. Niži pH ukazuje na kiselije, a veći pH na alkalnije (baznije) zemljište.
Nivo pH ispod 4,5 smatra se izuzetno kiselim, a sve iznad 8,5 – 9,0 smatra se izrazito alkalnim. Za bolju predstavu o tome šta to znači, limunov sok ima pH vrednost 2,5, a želudačana kiselina pH 2. Na drugom kraju spektra, amonijak ima pH 11,1.

PH zemljišta je važno merenje, jer kiselost ili alkalnost zemljišta određuje kako biljke mogu  najlakše i najefikasnije usvajati hranljive materije iz njega.

Biljke preuzimaju hranjive sastojke iz zemlje kada su hranljive materije rastvorene u vodi. Kada je pH tla previše kiseo ili previše alkalan, neki od ovih hranljivih materija nisu u stanju da se rastvaraju tako efikasno. Kada je tlo previše kiselo (ispod  6,0 pH), fosfor, kalijum i azot se ne mogu pravilno rastvoriti i apsorbovati. Kada je previše alkalno, a pH raste mnogo iznad 7,5, tada se fosfor, mangan i gvožđe neće lako rastopiti u rastvoru zemlje. Tako većina biljaka najbolje uspeva u zemljištima sa pH od 6,0 – 7,5.

Proizvođači mogu prilagoditi pH zemljišta pravilnim izborom đubriva kao i unošenjem istih tj. pravilnim đubrenjem, rotacijom useva i drugim agrotehničkim  merama kako bi postigli  povoljne uslove za gajenje zdravih biljaka. Zato je značajno pre planiranja proizvodnje obaviti osnovnu analizu zemljišta.