Horticentar

Šta je helat i kako on  može uticati na veći rast i produktivnost vaših biljaka?

Većina proizvođača zna za glavna hraniva koja biljkama trebaju: azot, fosfor, kalijum, magnezijum, kalcijum i sumpor. Međutim, biljke takođe trebaju druge hranljive sastojke poput gvožđa, cinka, bakra, mangana, bora, nikla i molibdena. Iako im nisu potrebni u istim količinama kao makronutrijenti (azot, fosfor ili kalijum), mikronutrijenti su svakako važni za ishranu biljaka i za njihov zdrav rast.

Problem je što većina ovih potrebnih mikronutrijenata nije dostupna bljkama, iako su u svom osnovnom obliku. Razlog jeste da metali poput gvožđa i cinka imaju pozitivno naelektrisanje, a pore na biljkama u koje bi metali ulazili imaju negativan naboj. Pozitivno nabijeni elementi ne mogu ući kroz negativno nabijene pore. U toj situaciji značajnu ulogu igraju helati. Helat je hemijsko jedinjenje sačinjeno od jona metala i posebnog molekula nazvanog helatno sredstvo. Što znači, kada se helat veže za mikronutrijent, on okružuje ili inkapsulira pojedinačne jone i daje im negativan ili neutralan naboj, omogućavajući hranljivom elementu da uđu kroz negativno naelektrisane pore i da putuju kroz biljna tkiva.

U uslovima  visoke pH gvožđe, mangan, cink i bakar reaguju sa jonima i formiraju nerastvorljive materije koje koren ne može da usvoji. Međutim, ako ovi mikroelementi reaguju sa helatnim agensom, oni postaju stabilni u medijumu sve dok koren ne pošalje zahtev za njihovo usvajanje.

Helatorska sredstva 

 • EDTA (etilendiamin -tetraacetat ) je helat koji štiti gvožđe od taloga do pH 6. Konstanta stabilnosti EDTA je umerena. Proizvodi iz asortimana Iperen EDTA mikrogranulicani su jedinstvenim i patentiranim postupkom
• DTPA (dietilenetriamin- pentaacetat) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 7. Konstanta stabilnosti Iperen DTPA je umerena do visoka. Nešto veći raspon pH u kombinaciji sa konstantom visoke stabilnosti čini ovaj proizvod idealnim za gajenje u uslovima hidroponije.
• EDDHA (etilendiaminedihidroksi-fenolacetat ) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 9. 
• HBED (hidroksibenzil – etilendiamin) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 12. HBED je manje osetljiv na UV zračenje i drži mikroelemente dostupno biljkama i pod ekstremnim uslovima.