Skip to main content
Image
chelation

Šta je helat i kako on  može uticati na veći  rast i produktivnost vaših biljaka? 
Većina proizvođača  zna za tri glavna hraniva koja biljkama trebaju : azot, fosfor, kalijum,magnezijum ,kalcijum i sumpor. Međutim, biljke takođe trebaju druge hranljive sastojke , poput gvožđa, cinka, bakra, mangana, bora, nikla i molibdena . Iako im nisu potrebni u istim količinama kao makronutrijenti ( azot, fosfor kalijum), mikronutrijenti su svakako važni za ishranu biljaka i  za njihov zdrav rast.


Problem je što većina ovih potrebnih mikronutrijenata nije dostupna bljkama, iako su u svom osnovnom obliku. Razlog jeste da metali poput gvožđa i cinka imaju pozitivno naelektrisanje, a pore na biljkama u koje bi metali ulazili imaju negativan naboj. Pozitivno nabijeni elementi ne mogu ući kroz negativno nabijene pore. U toj situaciji značajnu ulogu  igraju helati. Helat je hemijsko jedinjenje sačinjeno od jona metala i posebnog molekula nazvanog  helatno sredstvo.
Što znači, kada se helat veže za  mikronutrijent, on okružuje ili inkapsulira pojedinačne jone i daje im negativan ili neutralan naboj, omogućavajući hranljivom elementu da uđu kroz negativno naelektrisane pore i da putuju kroz biljna tkiva.
 U uslovima  visoke pH  gvožđe, mangan, cink i bakar reaguju sa jonima i formiraju nerastvorljive materije koje koren ne može da usvoji. Međutim, ako ovi mikroelementi reaguju sa helatnim agensom, oni postaju stabilni u medijumu sve dok koren ne pošalje zahtev za njihovo usvajanje.
     
Helatorska sredstva 
 
•    EDTA (etilendiamin -tetraacetat ) je helat koji štiti gvožđe od taloga do pH 6. Konstanta stabilnosti EDTA je umerena. Proizvodi iz asortimana Iperen EDTA mikrogranulicani su jedinstvenim i patentiranim postupkom
•    DTPA (dietilenetriamin- pentaacetat) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 7. Konstanta stabilnosti Iperen DTPA je umerena do visoka. Nešto veći raspon pH u kombinaciji sa konstantom visoke stabilnosti čini ovaj proizvod idealnim za gajenje u uslovima hidroponije.
•    EDDHA (etilendiaminedihidroksi-fenolacetat ) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 9. 
•    HBED (hidroksibenzil - etilendiamin) je helat koji štiti gvožđe od taloženja do pH 12. HBED je manje osetljiv na UV zračenje i drži mikroelemente dostupno biljkama i pod ekstremnim uslovima.